Raid VTT Mai 2013 – Tour du Larzac – 250km/D+5400m

Raid VTT Mai 2013 – Tour du Larzac – 250km/D+5400m

VTT

Etape 1 : L’Hospitalet du Larzac – Soubès : 40km / D+ 400m
Etape 2 : Soubès – Saint Guilhem le Désert : 50km / D+ 1400m
Etape 3 : Saint Guilhem le Désert – Vissec : 60km, D+ 1400m
Etape 4 : Vissec – Revens : 60km, D+ 1000m
Etape 5 : Revens – L’Hospitalet du Larzac : 40km, D+ 1200m